دانستنیهای جنسی

مجله عالی ها

دانستنیهای جنسی

شایع ترین بیماری های آمیزشی را بشناسید

شایع ترین بیماری های آمیزشی را بشناسید 

به شما شایع ترین بیماری های آمیزشی را معرفی می‌کنیم که در جامعه به طور گسترده اکران شده هست و تعداد زیادی از زنان و مردان را مبتلا ساخته هست. مریضی‌هایي که از طریق روابط جنسی منتقل میشوند، مریضی‌هاي آمیزشی نامیده میشوند. این مریضی‌ها از طریق همه ي روش‌هاي آمیزش منتقل می شوند.

 

یک زن در مواجهه با......