انگشت

مجله عالی ها

انگشت

مشکلات حاد کودک 24 انگشتی در ایران +عکس

مشکلات حاد کودک 24 انگشتی در ایران +عکس 

طی اختلال ژنتیکی کودکی با 24 انگشت به جهان آمده هست که باعث شده خانواده این کودک در اوضاع مالی بدی قرار گیرند. کارگر فصلی هست. گاه درآمد دارد و گاه هیچ کاری برای انجام دادن پیدا نمیکند.از چوپانی انصراف داده و به کارگری روی آورده تا بتواند هزینه‌هاي زندگی خانواده اش را فراهم سازی کند، اما روزگار آنطور که باید با او یار نبوده هست.

......