چاپخانه ها

مجله عالی ها

چاپخانه ها

شغل هایی که تحت تاثیر انتخابات هستند

شغل هایی که تحت تاثیر انتخابات هستند 

با فرا رسیدن انتخابات می‌توان بعضی از تغییرات را در بعضی از شغل ها دید. به عنوان مثال چاپخانه ها کارشان حسابی رونق می‌گیرد. یکی از خاصیت هاي انتخابات این هست که به فراخور فضای رقابتی آن بعضی از مشاغل را با خودش درگیر میکند و به کسب و کار بعضی دیگر حسابی رونق می بخشد.

 

موقعیت ها و اتفاقات در هر برهه اي......