چرا تعداد زیادی از مردم، به وجود ارواح اعتقاد دارند؟

مجله عالی ها

چرا تعداد زیادی از مردم، به وجود ارواح اعتقاد دارند؟

آیا علم کنونی توانسته وجود روح را ثابت کند؟

آیا علم کنونی توانسته وجود روح را ثابت کند؟ 

وجود روح همه ي وقت توانسته برای انسان ها چالش برانگیز باشد، روح در ادیان کاملا پذیرفته شده هست،اما علم به طور روشن و واضح از آن سخن نگفته هست. آیا ارواح حقیقی میباشند؟ این سوالی هست که فرهنگ‌ها و ادیان گوناگون در طول تاریخ بشر، به اشکال مختلفی به آن پاسخ داده‌ و به زنده ماندن روح پس از مرگ تاکید......