چرا نام کروکودیل

مجله عالی ها

چرا نام کروکودیل

درباره ماده مخدر کروکودیل و عوارض مرگبار آن

درباره ماده مخدر کروکودیل و عوارض مرگبار آن 

ماده مخدر کروکودیل که بسیار سمی هست می‌تواند بدن افراد معتاد را حسابی تحت تاثیرات مخرب قرار دهد تا جایی که با مرده متحرک تفاوتی ندارند. دزومرفین از مشتقات ماده مخدر هروئین هست که تاثیرات تسکین وآرام بخشی بسیار سریع وقدرتمندی دارد. این ماده مخدر نخستین بار درسال ۱۹۳۲کشف شد و قدرت آن ۸ تا ۱۰ برابر اکثر از......