چربی‌هاي اشباع و کلسترول

مجله عالی ها

چربی‌هاي اشباع و کلسترول

این مواد خوراکی کلسترول خون را کاهش می دهند

این مواد خوراکی کلسترول خون را کاهش می دهند 

کلسترول بالای خون می تواند منجر به ایجاد مشکل و مریضی در کبد گردد که در موارد حاد افراد را به کام مرگ نیز می تواند بکشاند. با افزایش سن به تدریج سطح كلسترول خون افزایش می‌یابد و در سنین میانسالی سطح كلسترول خون تعداد زیادی از افراد اکثر از حد مطلوب، یعنی 200 میلی‌گرم در دسی لیتر هست.

 

زمانی كه سطح......