چطور بفهمیم کسی دچار ایست قلبی شده هست؟

مجله عالی ها

چطور بفهمیم کسی دچار ایست قلبی شده هست؟

جلوگیری از مرگ افراد هنگام ایست قلبی

جلوگیری از مرگ افراد هنگام ایست قلبی 

وقتی فردی سکته یا ایست قلبی می‌کند، احتمال مرگ در وی بسیار بالا هست، همانطور که میدانیم تعداد زیادی از اشخاص میباشند که در هنگام سکته جان خود را از دست می‌دهند. ایست قلی یکی از پرکاربردترین ترکیبات در ادبیات رسانه اي هست. روزی نیست که خبر مرگ چهره سرشناسی با ایست قلبی منتشر نشود.

 

هادی نوروزی، عارف لرستانی......