چطور تشخیص بدهیم

مجله عالی ها

چطور تشخیص بدهیم

وقتی انگشتان پا دچار قارچ می شود چه کنیم؟

وقتی انگشتان پا دچار قارچ می شود چه کنیم؟ 

پا به عنوان قلب دوم انسان،دارای پوست حساسی هست مخصوصا در ناحیه انگشتان پا که باید از انها مراقبت کنیم وگرنه دچار قارچ و مریضی هاي نمونه خواهد شد. ناخن‌هاي ضخیم شکننده و انگشتان پوسته‌شده، از مهمان شدن قارچ در ناخن‌هاي شما حکایت میکنند. قارچ‌هایي که به‌سادگی و با سهل‌انگاری در مراقبت......