چقدر متفاوت تر از صدایت در پشت تلفن به نظر مي رسی

مجله عالی ها

چقدر متفاوت تر از صدایت در پشت تلفن به نظر مي رسی

در نخستین برخوردهای خود این کلمات را نگویید

در نخستین برخوردهای خود این کلمات را نگویید 

شما باید دقت داشته باشید که در اولین برخورد با دیگران چه کلماتی را بر زبان بیاورید تا بتوانید به برترین نحو ممکن رابطه برقرار کنید. حتما برای شما نیز بارها پیش آمده که در اولین برخورد و در مواجه با فردی، حس خوبی را تجربه کرده باشید و یا برعکس نظر مساعدی......