چگوارا

مجله عالی ها

چگوارا

شباهت عجیب علی‌ کریمی به چگوارا / عکس

به گزارش پرتال علی ها جادوگر عکسی از خودش در یکی از صفحه های اجتماعی اش قرار داده که شباهت زیادی به “چگوارا”دارد.علی کریمی که در صفحات اجتماعی فعالیت زیادی دارد عکس شخصی اش در صفحه وایبر را تغییر داده است.جالب اینجاست که این عکس شباهت زیادی به چگوارا مبارز چریکی آرژانتینی دارد.

shabahate ali karimi be chagvara شباهت عجیب علی‌ کریمی به چگوارا / عکس

شباهت عجیب علی‌ کریمی به چگوارا / عکس

به گزارش پرتال علی ها جادوگر عکسی از خودش در یکی از صفحه های اجتماعی اش قرار داده که شباهت زیادی به “چگوارا”دارد.علی کریمی که در صفحات اجتماعی فعالیت زیادی دارد عکس شخصی اش در صفحه وایبر را تغییر داده است.جالب اینجاست که این عکس شباهت زیادی به چگوارا مبارز چریکی آرژانتینی دارد.

......