چگونه با همسر رفیق باز رفتار کنیم؟

مجله عالی ها

چگونه با همسر رفیق باز رفتار کنیم؟

برخورد با همسری که رفیق بازی می کند

برخورد با همسری که رفیق بازی می کند 

رفیق بازی یکی از مشکلاتی هست که در تعداد زیادی از همسران وجود دارد و با بحث ها و دعواهای پی در پی هیچکدام از طرفین به تفاهم نمی‌رسند.همسرش به طور معمول بعد از ساعات کاری با دوستانش در جایی که ‌ بعد از سال‌ها رفت و آمد دوران مجردی، پاتوق انها محسوب مي‌شود، قرار مي‌گذارد و......