چگونه به کودکان این مهارت‌ها را یاد بدهیم؟

مجله عالی ها

چگونه به کودکان این مهارت‌ها را یاد بدهیم؟

مدارس نمی توانند همه چیز را به کودک آموزش دهند

مدارس نمی توانند همه چیز را به کودک آموزش دهند 

بعضی از والدین میباشند که گمان می کنند مدرسه می‌تواند همه ي چیز را از علم گرفته تا تربیت و رفتارهای اجتماعی به کودک آموزش دهد. از فرزندتان سؤالی می‌پرسید و او بی‌اعتنا به اهمیت سؤال شما، دست‌هایش را در جیبش می کند و با بی‌حوصلگی و برای از سر باز کردن جوابی می دهد که باعث......