چگونه خونسردی خود راحفظ کنیم

مجله عالی ها

چگونه خونسردی خود راحفظ کنیم

آموزش حفظ خونسردی و آرامش در شرایط بد

آموزش حفظ خونسردی و آرامش در شرایط بد 

آرام بودن در مواقع بحرانی می تواند مثل یک معجزه باشد تا برترین کار را بتوانیم در این مواقع انجام دهیم باید آرام و خونسرد باشیم. به منظور حفظ آرامش در شرایط بحرانی، نفس عمیق بکشید و با مثبت‌اندیشی به حل مسئله بپردازید و از کمک گرفتن از دیگران ابایی نداشته باشید

 

چگونه خونسردی خود راحفظ کنیم......