چگونه میتوان از تفکر بیش از اندازه پرهیز کرد؟

مجله عالی ها

چگونه میتوان از تفکر بیش از اندازه پرهیز کرد؟

افکار مزاحم را اینگونه از ذهن خود دور کنید

افکار مزاحم را اینگونه از ذهن خود دور کنید 

اگر افکاری در ذهن شما شکل گرفته اند که مدام شما را آزار میدهند می‌توانید سراغ نکته ها و آموزه هاي زیر بروید تا به آرامش ذهنی برسید.هر انسانی، به طور طبیعی و هرروز افکار فراوانی را از ذهن خود میگذارند اما زمانی که فردی بیش از اندازه فکر می‌کند و در مورد مسائل و اتفاقات، دائم و مکررا در حال اندیشیدن......