ورزشکاران ایرانی

مجله عالی ها

ورزشکاران ایرانی

مشهورترین ورزشکاران ایرانی دورگه را بشناسید

مشهورترین ورزشکاران ایرانی دورگه را بشناسید 

ورزشکاران ایرانی سرشناس که در خارج از کشور میباشند و موفقیت هاي بسیار کسب نموده اند را در مقاله پیش رو معرفی خواهیم کرد. حضور الکساندر نوری در ایران و استقبال از او ما را یاد دیگر قهرمان ها و چهره هاي ایرانی الاصل گرایش هاي گوناگون ورزش حرفه اي جهان انداخت.

 

الکساندر نوری سرمربی......